Betingelser – trailerudlejning
1. Udlevering og anvendelse
1.1.
Det påhviler lejeren at gennemgå det lejede i forbindelse med udleveringen. Lejer skal ved gennemgangen sikre, at lygter, signal- og tegngivningslys er funktionsdygtige. Lejeren skal påtale eventuelle fejl, skader, mangler mv. ved det lejede straks efter udleveringen. Du betaler et depositum på kr. 2000. Beløbet er til sikkerhed for eventuel skade eller tyveri af den lånte trailer, bøder, rengøring eller eventuel leje. Får du en parkeringsbøde pga. ulovlig parkering af trailer, du har lejet, hæfter du selv for denne. Betaler du ikke bøden selv inden fristen udløber, modtager du en faktura på bødens beløb plus rykkergebyr.
1.2.
Traileren må kun føres af lejeren eller af de i nærværende kontrakt navngivne personer. Traileren må ikke fremlejes.
1.3.
Lejeren er ansvarlig for enhver anvendelse af traileren, og udlejeren er ikke ansvarlig for skader på personer eller gods opstået i forbindelse med brugen af det lejede. Det præciseres dog, at traileren ikke må anvendes til befordring af personer eller dyr. (Dog må der transporteres heste i hestetrailer). Lejers eksemplar af nærværende aftale skal medbringes under kørslen.

2. Ansvar og forsikring
2.1.
Udlejningstraileren og må alene benyttes i Danmark. Benyttes traileren uden for Danmark, sker dette for låneres egen risiko, og Ø. Hjerm Bygningsartikler forbeholder sig ret til at kræve erstatning af ethvert tab forbundet hermed. Trailerne kan ikke forsikringsgodkendes til kørsel i de baltiske lande.
2.2.
Lejeren er ansvarlig for en hver skade, der måtte ske på det lejede uanset om skaden er påført af lejer eller af tredjemand. Ø. Hjerm Bygningsartikler trailere er forsikrede. For skader gælder en selvrisiko på 2.000 kr. og Ø. Hjerm Bygningsartikler har ret til at tilbageholde hele eller dele af det indbetalte depositum til dækning heraf. Opgøres skaden eller tabet til et mindre beløb end selvrisikoen, udbetales differencen til lejer, når en endelig opgørelse er udarbejdet af Ø. Hjerm Bygningsartikler.
2.3.
Lejer er ansvarlig for, at den lejede trailer kun trækkes af et køretøj, som er lovmæssigt registreret til kørslen. Lejer er endvidere ansvarlig for, at trækkrogen på køretøjet er ansvarsforsikret. Dette er ikke en forsikring, der automatisk er omfattet af bilens lovpligtige ansvarsforsikring. Ved hændelig uheld som f.eks. punktering, hvor det er nødvendigt at rekvirere hjælp, sker det for lejerens regning.
2.4.

Udlejeren er ikke i noget tilfælde ansvarlig for indirekte tab, herunder men ikke alene driftstab, avancetab, tab som følge af arbejdsafbrydelser mv. som måtte skyldes mangler eller funktionssvigt ved det lejede mv.
2.5
Lejers eventuelle erstatningskrav mod udlejer kan herudover i intet tilfælde overstige lejebeløbet for lejeperioden.

3. Aflevering
3.1.
Traileren skal tilbageleveres til udlejerens plads til den fastsatte tid, og i samme stand som ved modtagelsen.
3.2.
Lejer hæfter for enhver skade, som lejer ikke har påtalt ved udlevering af det lejede. Lejeren forpligter sig ligeledes til at erstatte eventuelt bortkommet eller beskadiget udstyr til dagspris. Udlejer er berettiget til at tilbageholde det indbetalte depositum, indtil en opgørelse over reparationens omkostninger foreligger, for herefter at modregne disse omkostninger heri.
3.3.
Lejemålet kan kun forlænges ved ny aftale. Overskridelse af den aftalte tidsfrist betales endnu en lejeperiode til den aktuelle pris.
3.4.
Lejer erklærer sig indforstået med, at udlejer i tilfælde af lejers manglende tilbagelevering af det lejede udstyr kan sætte sig i besiddelse af udstyret gennem en umiddelbar fogedforretning uden sikkerhedsstillelse og for lejers regning.

Du er velkommen til at ringe

Telefon: (+45) 97 46 45 11

Skriv til Hjerm-Byg

E-mail: mail@hjerm-byg.dk